Závislost vrací propuštěné zpátky za mříže.

Společně zavádíme inovativní způsoby léčby závislostí do českých věznic.

Kde působíme

# O projektu

V projektu Asociace poskytovatelů adiktologických služeb “Systémové zajištění péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění“se spojily největší organizace, které v České republice působí v oblasti podpory lidí se závislostmi i v oblasti práce s odsouzenými. Ten má za cíl nově vytvořit a odpilotovat metodu Case Managementu při práci s vězni s drogovou závislostí ve dvanácti českých věznicích. Spojí se při ní odborní pracovníci z několika oblastí, které souvisí s řešením závislostí i prací s uvězněnými – jde například o sociální pracovníky, zdravotníky, adiktology, zástupce Probační a mediační služby a další. Pokud se tento přístup osvědčí, bude v budoucnu přenesen do dalších vězeňských zařízení v celé republice. Součástí projektu je i vzdělávání a supervize jednotlivých pracovníků zapojených do projektu – od odborného personálu spolupracujících věznic, až po pracovníky jednotlivých organizací a kontinuální výzkum a průběžná evaluace celého projektu i jeho jednotlivých částí.

# Co nabízíme

Přímá práce s klienty

Case manageři zapojených organizací pracují s klienty přímo ve věznicích. Propojují je s dalšími odbornými službami a organizacemi. Připravují s nimi plán výstupu z vězení, řeší oblasti bydlení, zaměstnání, léčby závislosti i volného času. Jsou s klienty v kontaktu ihned po výstupu z vězení.


Vzdělávání case managerů

Case manageři se setkávají na společných vzdělávacích cyklech, sdílí své zkušenosti, účastní se pravidelné supervize.


Síťování

Propojujeme partnery napříč adiktologickými službami, hledáme možnosti pro užší spolupráci s Vězeňskou službou ČR. Pomáháme vytvářet účinnou síť podpory pro klienty na různých místech republiky.


Evaluace a výzkum

Celý projekt podrobně monitorujeme a vyhodnocujeme. Provádíme strukturované rozhovory s klienty, zástupci věznic i pracovníky zapojených organizací. Všechny zprávy zveřejňujeme.


Publicita

Zveřejňujeme rozhovory a vybrané příběhy klientů, kteří prošli case managementem. Jsme v kontaktu s novináři a připravíme informační kampaň o práci case managerů ve věznicích

# Náš tým

# Kde působíme

Case management program realizujeme ve dvanácti věznicích, které jsou umístěny v Karlovarském, Jihomoravském a Středočeském kraji a v hlavním městě Praze. Na základě individuálních dohod s regionálními poskytovateli adiktologických služeb zajistíme v případě potřeby péči v Ústeckém, Moravskoslezském, Jihočeském a Plzeňském kraji.

# Partneři

Projekt „Systémové zajištění péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění“ je finančně podpořen finančním mechanismem Norské fondy 2014–2021 v Programu Spravedlnost. Projekt je realizován v partnerství s organizacemi Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., KOTEC, o.p.s., Laxus z.ú., Magdalena, o.p.s., SANANIM z.ú., Společnost Podané ruce o.p.s.